top of page

[Điều khoản dịch vụ]

Điều 1  [mục đích]
Mục đích của các điều khoản và điều kiện này là quy định các vấn đề cơ bản và các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ giữa người dùng và công ty muốn sử dụng dịch vụ di động (sau đây gọi là 'dịch vụ') do Công ty TNHH Prion cung cấp (sau đây gọi là được gọi là 'công ty').

 

Điều 2  [Định nghĩa điều khoản]

1. Dịch vụ di động (sau đây được gọi là 'Dịch vụ')
Trong số các dịch vụ do công ty cung cấp, nó đề cập đến một trò chơi hoặc dịch vụ chuyên dụng (bao gồm cả phần mềm) được cung cấp cho các thiết bị đầu cuối liên lạc di động không dây và dịch vụ được cung cấp được cung cấp như một dịch vụ thành viên.

 

2. Thiết bị đầu cuối cho liên lạc di động không dây (sau đây gọi là 'thiết bị đầu cuối')
Nó đề cập đến các thiết bị như điện thoại di động, điện thoại thông minh có cài đặt hệ điều hành di động, PDA, máy chơi game cầm tay, v.v. có thể được sử dụng bằng cách tải xuống các dịch vụ do công ty cung cấp.

 

3. Người dùng
Thành viên là người dùng tải xuống và sử dụng dịch vụ do công ty cung cấp trên thiết bị đầu cuối.

 

4. Thành viên
Đề cập đến một cá nhân đã ký hợp đồng sử dụng và đăng ký ID người dùng và mật khẩu để nhận các dịch vụ do công ty cung cấp.


5. ID người dùng (“Tài khoản”)
Nó đề cập đến sự kết hợp của các chữ cái và số bằng tiếng Anh do người dùng lựa chọn và được công ty phê duyệt để nhận dạng người dùng và sử dụng các dịch vụ do công ty cung cấp.

 

6. Mật khẩu (sau đây gọi là 'Mật khẩu')
Nó đề cập đến sự kết hợp của các chữ cái và số do người dùng lựa chọn để làm rõ danh tính của người dùng và để bảo vệ các quyền và lợi ích của người dùng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

 

7. Các định nghĩa của thuật ngữ được sử dụng trong các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi luật có liên quan và các thông lệ thương mại chung khác, ngoại trừ được quy định trong Điều khoản này.
 

Điều 3  [Xuất bản và thay đổi các điều khoản và điều kiện]

1. Các điều khoản và điều kiện này được đăng trực tuyến trong dịch vụ do công ty cung cấp.

 

2. Các điều khoản và điều kiện này có thể được sửa đổi trong phạm vi không vi phạm các luật và quy định liên quan trong trường hợp có lý do hợp lý. Các điều khoản và điều kiện đã thay đổi sẽ được thông báo qua cửa sổ bật lên hoặc thông báo trong dịch vụ 7 ngày trước khi áp dụng các điều khoản. Tuy nhiên, nếu các điều khoản và điều kiện được sửa đổi có nội dung bất lợi cho người dùng, thông báo sẽ được thông báo bằng cửa sổ bật lên hoặc thông báo trong dịch vụ 30 ngày trước ngày có hiệu lực.


3. Người dùng có quyền không đồng ý với các điều khoản và điều kiện đã thay đổi, và nếu không đồng ý với các điều khoản đã thay đổi, họ có thể không đồng ý với các điều khoản đã thay đổi bằng cách ngừng sử dụng dịch vụ hoặc xóa phần mềm đã cài đặt trên thiết bị.

 

4. Nếu người dùng sử dụng dịch vụ của công ty kể cả sau ngày có hiệu lực của các điều khoản và điều kiện đã thay đổi, thì được coi là người dùng đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện đã thay đổi.
 

Điều 4  [Giao kết và áp dụng hợp đồng sử dụng]

1. Dịch vụ do công ty cung cấp là dịch vụ dành cho thành viên, và hợp đồng sử dụng được giao kết theo cách sau.
1-1. Dịch vụ thành viên
Để sử dụng dịch vụ do công ty cung cấp, kết thúc bằng cách tải và cài đặt phần mềm trò chơi hoặc phần mềm trên thiết bị đầu cuối và đăng ký tài khoản.

 

2. Về nguyên tắc, nếu có đơn đăng ký sử dụng của người dùng muốn sử dụng dịch vụ thành viên, công ty sẽ chấp thuận trừ khi có lý do đặc biệt. Tuy nhiên, công ty có thể không chấp thuận đơn đăng ký sử dụng thuộc từng điểm trong số các điểm dưới đây hoặc có thể chấm dứt hợp đồng sử dụng sau đó.
2-1 Trong trường hợp người dùng đăng ký dịch vụ trước đó đã mất tư cách thành viên của mình theo các điều khoản và điều kiện này, ngoại trừ trường hợp được công ty chấp thuận đăng ký lại
2-2 Trong trường hợp sử dụng tên của người khác
2-3 Khi thông tin sai được nhập hoặc công ty không cung cấp thông tin
2-4 Khi trẻ dưới 14 tuổi không được sự đồng ý của người đại diện hợp pháp (cha mẹ, v.v.)
2-5 Trong trường hợp không thể phê duyệt vì các lý do liên quan đến người dùng hoặc nếu ứng dụng được thực hiện vi phạm các quy định khác

 

3. Công ty có thể từ chối phê duyệt nếu không còn chỗ cho các cơ sở liên quan đến dịch vụ hoặc nếu có vấn đề kỹ thuật hoặc kinh doanh.

 

4. Công ty có thể cung cấp các dịch vụ khác nhau cho người dùng bằng cách chia nhỏ giờ sử dụng, tần suất sử dụng, menu dịch vụ,… theo từng hạng theo chính sách được đặt ra trong dịch vụ được cung cấp. Trong trường hợp này, công ty sẽ thông báo riêng cho bạn khi sử dụng trang web.
 

Điều 5  [Nghĩa vụ của Công ty]

1. Nếu công ty xét thấy ý kiến hoặc khiếu nại của người dùng nêu ra là chính đáng, thì sẽ xử lý theo thủ tục quy định của công ty. Đối với các ý kiến hoặc khiếu nại do người dùng nêu ra, quá trình xử lý và kết quả được gửi qua e-mail.

 

2. Công ty cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo các quy định và pháp luật có liên quan. Việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng được điều chỉnh bởi luật có liên quan và chính sách xử lý thông tin cá nhân của công ty, và chính sách xử lý thông tin cá nhân được tiết lộ và tuân thủ để bảo vệ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, chính sách bảo mật của công ty không áp dụng cho các trang web liên kết với trang chủ.

 

3. Công ty đăng tải riêng các thiết bị có sẵn và thông số kỹ thuật tối thiểu cần thiết để sử dụng trên trang web để người dùng có thể sử dụng dịch vụ một cách thuận lợi.
Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật thay đổi theo định kỳ, và tùy thuộc vào môi trường sử dụng dịch vụ của người dùng, có thể không sử dụng được dịch vụ hoặc có thể xảy ra sự cố.

 

Điều 6  [Nghĩa vụ của Người dùng]

1. Người dùng chịu trách nhiệm quản lý thiết bị đầu cuối và bên thứ ba không được sử dụng nó.

 

2. Người dùng không được tham gia vào bất kỳ hành động nào sau đây.
2-1. Đăng ký thông tin sai lệch khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc thay đổi
2-2. Ăn cắp thông tin của người khác
2-3. Thay đổi thông tin do công ty đăng
2-4. Thu thập trái phép thông tin cá nhân và tài khoản của người dùng khác
2-5. Hành vi sử dụng dịch vụ để truyền tải thông tin thương mại với mục đích thương mại mà không được sự đồng ý trước của công ty
2-6. Sao chép, tháo rời, bắt chước hoặc sửa đổi theo cách khác các dịch vụ do công ty cung cấp thông qua thiết kế ngược, biên dịch, tháo gỡ và bất kỳ hoạt động xử lý nào khác
2-7. Sử dụng dịch vụ theo cách khác với cách sử dụng thông thường, chẳng hạn như sử dụng chương trình truy cập tự động, v.v.
2-8. Hành động cấp quyền truy cập cho bên thứ ba không phải chính người dùng
2-9. Các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của công ty và bên thứ ba
2-10. Các hành vi gây tổn hại đến danh tiếng của công ty hoặc các bên thứ ba hoặc cản trở hoạt động kinh doanh
2-11. Hành động tiết lộ hoặc đăng tải các thông điệp, hình ảnh, giọng nói và các thông tin khiêu dâm hoặc bạo lực đi ngược lại đạo đức và thuần phong mỹ tục trong dịch vụ do công ty cung cấp
2-12. Hành vi sử dụng dịch vụ của công ty để trục lợi mà không được sự đồng ý của công ty
2-13. Mua và bán các vật phẩm hoặc tài khoản trong trò chơi với một khoản phí
2-14. Vi phạm các luật liên quan khác hoặc hành vi không công bằng

 

3. Người dùng phải thông báo kịp thời cho công ty về bất kỳ vấn đề nào như lỗi hoặc lỗi hệ thống được tìm thấy trong khi sử dụng các dịch vụ do công ty cung cấp, và không được lan truyền hoặc lạm dụng chúng cho những người dùng khác.

 

4. Người dùng phải tuân theo các thông báo và thông báo của công ty liên quan đến các dịch vụ do công ty cung cấp, chẳng hạn như luật và quy định liên quan, các quy định của điều khoản và điều kiện này, và không được tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác gây cản trở kinh doanh của công ty.
 

Điều 7  [Thông tin cá nhân của người dùng]

1. Công ty thu thập thông tin thiết bị đầu cuối để xác định người dùng khi sử dụng dịch vụ.

 

2. Thông tin trạng thái, nickname, ảnh,… của người dùng là thông tin do người dùng đăng ký để tự mô tả trong quá trình giao tiếp với người dùng khác và có thể được tiết lộ cho người dùng khác sử dụng dịch vụ của công ty và các dịch vụ khác của công ty.

 

3. Không thể thay đổi tài khoản mà người dùng đã đăng ký với công ty để sử dụng dịch vụ thành viên.

 

4. Công ty có thể yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu để bảo vệ an toàn thông tin của người dùng vì những lý do khẩn cấp. Trong trường hợp này, người dùng phải thay đổi mật khẩu của tài khoản do người dùng nắm giữ khi truy cập lần đầu sau ngày công ty yêu cầu.

 

5. Người dùng có trách nhiệm quản lý tài khoản và mật khẩu của mình. Người dùng phải chịu trách nhiệm về thiệt hại cho việc sử dụng dịch vụ hoặc việc sử dụng bất hợp pháp của bên thứ ba do quản lý cẩu thả. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc đó, trừ khi có một lý do nào đó được quy cho công ty.

 

6. Trong trường hợp sử dụng gian lận tài khoản hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác, người dùng phải thông báo ngay cho công ty về sự việc.

 

7. Các vấn đề khác liên quan đến xử lý thông tin cá nhân thực hiện theo chính sách xử lý thông tin cá nhân của công ty và pháp luật có liên quan.
 

Điều 8  [hủy hợp đồng]

1. Người sử dụng có thể hủy hợp đồng sử dụng bất cứ lúc nào, và khi muốn hủy hợp đồng có thể xóa phần mềm của công ty đã cài đặt trên thiết bị đầu cuối của người dùng hoặc sử dụng phương thức riêng được cung cấp cho từng phần mềm.

 

2. Nếu người dùng xóa hoặc khởi tạo phần mềm cài đặt trên thiết bị đầu cuối để chấm dứt hợp đồng sử dụng, tất cả dữ liệu được lưu trữ trong khi người dùng sử dụng dịch vụ của công ty sẽ bị xóa và không được khôi phục.
 

Điều 9  [Phí sử dụng và thông tin sử dụng]

1. Các dịch vụ do công ty cung cấp được cung cấp theo những cách sau đây.
1-1. Tải xuống trả phí bằng internet không dây của nhà cung cấp dịch vụ di động (Nate, MagicN, v.v.)
1-2. Tải xuống trả phí và miễn phí sử dụng các thị trường mở (Android Market, Apple App Store, v.v.)
1-3. Nội dung trả phí được cung cấp thêm trong dịch vụ
1-4. Các dịch vụ trả phí và miễn phí được cung cấp theo những cách khác

 

2. Khi người dùng mua hoặc sử dụng dịch vụ do công ty cung cấp thông qua mạng Internet không dây của nhà cung cấp dịch vụ di động, phí cuộc gọi dữ liệu định trước do nhà cung cấp dịch vụ di động xác định sẽ bị tính phí.

 

3. Cước dịch vụ trả tiền sử dụng mạng Internet không dây của nhà cung cấp dịch vụ di động được tính cho người sử dụng như một khoản phí sử dụng thông tin cùng với cước điện thoại di động theo phương thức và chính sách do nhà mạng di động quy định và người sử dụng phải trả phí cho nhà mạng di động. làm.

 

4. Trường hợp phương thức cung cấp dịch vụ không phải qua mạng Internet không dây của nhà khai thác di động thì phải trả phí dịch vụ theo phương thức do nhà cung cấp dịch vụ quy định.

 

5. Công ty có thể đặt giới hạn số lượng mua nếu cần thiết, và nếu người dùng là trẻ vị thành niên, họ có thể yêu cầu sự đồng ý của người đại diện hợp pháp theo chính sách của nhà mạng di động.

 

6.  Dịch vụ được cung cấp bởi công ty có tính phí chỉ có thể được sử dụng trên thiết bị đầu cuối mà người dùng tải xuống và sử dụng. Trong trường hợp thay đổi thiết bị hoặc thay đổi số, dịch vụ không thể được sử dụng.

 

7. Quyền sở hữu và các quyền khác đối với các dịch vụ và nội dung trả phí do công ty cung cấp thuộc về công ty, và người dùng có quyền sử dụng chúng trong phạm vi do công ty quy định. Người dùng không thể yêu cầu quyền sở hữu hoặc các quyền khác đối với dịch vụ và nội dung trả phí.

 

8. Nội dung trả phí mà người dùng mua thêm có ngày hết hạn (sau đây gọi là 'khoảng thời gian hết hạn') theo mặc định. Thời hạn hiệu lực là một năm (365 ngày) kể từ ngày người dùng mua hoặc nhận nội dung trả phí. Tuy nhiên, nội dung trả phí có ngày hết hạn riêng theo ngày hết hạn được chỉ định tại thời điểm mua.

 

9. Việc sử dụng nội dung trả phí đảm bảo quyền sử dụng trên cơ sở người dùng duy trì dịch vụ bình thường, đồng thời công ty không có trách nhiệm trả lại giá đã mua cho người dùng.

 

10. Công ty không đảm bảo thời hạn hiệu lực của các nội dung được cung cấp miễn phí cho người dùng.

 

11. Trong trường hợp nội dung trả phí hiện có bị xóa vì được cho là cần thiết cho việc lập kế hoạch hoặc hoạt động trong thời gian hiệu lực của nội dung trả phí, công ty sẽ thông báo cho người dùng thông qua một thông báo trên trang web trước 7 ngày, và chỉ những người dùng đã mua nội dung với thời hạn hiệu lực còn lại sẽ nhận được nội dung mới tương đương. Nội dung được bù và thời gian sử dụng tiếp theo thời hạn hiệu lực còn lại của nội dung hiện có.

 

12. Nếu bạn xóa phần mềm đã cài đặt trên thiết bị đầu cuối, dữ liệu trò chơi được sử dụng cho đến trước khi phần mềm bị xóa sẽ bị xóa. Trong trường hợp này, không thể khôi phục dữ liệu trò chơi đã xóa.

 

13. Về nguyên tắc, trừ khi có quy định khác của pháp luật liên quan, công ty cung cấp phiên bản có thể tải xuống từ thị trường mở (Android Market, Apple App Store, v.v.).

 
Điều 10
  [Hạn chế sử dụng dịch vụ]

1. Các tư vấn và thắc mắc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ được xử lý bằng cách tiếp nhận thông qua trang web và trung tâm khách hàng.

 

2. Nếu người dùng vi phạm các điều khoản sử dụng khi sử dụng dịch vụ hoặc cản trở hoạt động bình thường của dịch vụ do công ty cung cấp, công ty có thể hạn chế sử dụng dịch vụ theo từng giai đoạn với các cảnh báo, hạn chế sử dụng tạm thời và hạn chế vĩnh viễn về cách sử dụng.

 

3. Nếu người dùng thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây sẽ được coi là vi phạm nghiêm trọng các điều khoản và điều kiện, và hợp đồng có thể bị chấm dứt theo thủ tục quy định sau khi thông báo trước.
3-1. Trong trường hợp lạm dụng lỗi vi phạm Điều 7, Đoạn 3 của Điều khoản và Điều kiện
3-2 Trong trường hợp vi phạm đoạn ㉥ ㉦ của Điều 7, Đoạn 2 của Điều khoản và Điều kiện

 

4. Trong trường hợp hạn chế việc sử dụng dịch vụ đối với người dùng, công ty sẽ thông báo cho người dùng trước hoặc sau đó một giải thích riêng và quy trình khắc phục.

 

5. Nếu bạn bị bắt khi sử dụng dịch vụ bằng cách truy cập vào dịch vụ do công ty cung cấp theo cách không bình thường, hoặc sử dụng thiết bị đầu cuối hoặc tài khoản của người khác mà không được phép, bạn có thể phải chịu các biện pháp trừng phạt của pháp luật.

 

6. Trong trường hợp thanh toán phí dịch vụ bằng cách sử dụng hoặc đánh cắp thẻ tín dụng, số điện thoại (có dây / không dây), tài khoản ngân hàng,… của người khác mà không được phép, công ty có thể áp dụng các hạn chế đối với việc sử dụng tài khoản của người dùng.

 

7. Thiệt hại cho việc sử dụng dịch vụ do rò rỉ tài khoản và mật khẩu hoặc mất thiết bị đầu cuối do người dùng sơ suất hoặc bên thứ ba bất hợp pháp

Trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ do sử dụng, v.v., việc sử dụng tài khoản có thể bị hạn chế.

 

8. Trong trường hợp trẻ vị thành niên, nếu có yêu cầu từ người đại diện theo pháp luật, công ty có thể áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng dịch vụ.

 

9. Nếu hợp đồng người dùng bị chấm dứt do người dùng vi phạm các điều khoản và điều kiện này, người dùng phải xóa phần mềm đã tải xuống thiết bị đầu cuối và giá mua phần mềm đã trả trước đó, phí cuộc gọi dữ liệu, phí sử dụng nội dung đã trả, v.v. trả lại.

 

10. Việc sử dụng dịch vụ có thể bị hạn chế nếu có hành vi vi phạm các luật liên quan khác.
 

Điều 11  [Bổ sung nội dung dịch vụ và giờ sử dụng]

1. Về nguyên tắc, dịch vụ là 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, trừ khi có trở ngại đặc biệt trong kinh doanh hoặc công nghệ của công ty. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp khi các hạn chế sử dụng được yêu cầu theo các luật liên quan như Đạo luật Bảo vệ Thanh thiếu niên.

 

2. Công ty có thể thay đổi toàn bộ hoặc một phần dịch vụ theo thời gian thông qua các bản cập nhật trực tuyến nếu cần thiết phải sửa đổi nội dung dịch vụ, chẳng hạn như thêm dịch vụ mới hoặc vá các lỗi khác nhau.

 

3. Công ty thông báo trước cho người dùng về các vấn đề liên quan đến hệ thống và các đợt kiểm tra khác nhau, các thay đổi đối với điều khoản và điều kiện cũng như các vấn đề liên quan đến cập nhật. Tuy nhiên, đối với những vấn đề cần sửa chữa gấp, có thể không tránh khỏi những vấn đề cần thông báo trước, trường hợp này sẽ thông báo sau.

 

4. Công ty có thể tạm ngừng dịch vụ với mục đích bảo trì, kiểm tra, thay thế, hỏng hóc các thiết bị thông tin và truyền thông như máy tính, gián đoạn liên lạc, kiểm tra thường xuyên, hoạt động cần thiết phải thông báo trước.

 

5. Công ty có thể tạm ngừng dịch vụ mà không cần thông báo trước hoặc chỉ định thời gian khả dụng riêng bằng cách thiết lập phạm vi sử dụng trong trường hợp cần kiểm tra hệ thống khẩn cấp, mở rộng hoặc thay thế vì những lý do không thể tránh khỏi như hệ thống bị lỗi. Tuy nhiên, nếu công ty muốn ngừng cung cấp dịch vụ vì những lý do được cho là thích hợp, chẳng hạn như thay thế bằng một dịch vụ mới, tất cả các dịch vụ có thể bị dừng hoàn toàn sau khi thông báo trước.

 

6. Trong trường hợp dịch vụ bị gián đoạn do những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty (ví dụ: tắc nghẽn sử dụng dịch vụ hoặc lỗi cơ sở dịch vụ, lỗi đĩa hoặc hệ thống ngừng hoạt động mà không có chủ ý hoặc sơ suất của quản trị viên hệ thống, v.v.) và những người khác (nhà điều hành kinh doanh truyền thông chính, vv)) có thể không được thông báo trước trong trường hợp hệ thống bị gián đoạn do cố ý hoặc sơ suất. Trong trường hợp này, công ty có thể thông báo cho người dùng về lý do có liên quan và khoảng thời gian sau đó.

 
Điều 12
  [Chấm dứt dịch vụ]
Công ty có thể chấm dứt dịch vụ khi gặp khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ bình thường do suy giảm lợi nhuận hoặc các trường hợp khác của công ty, và khi dịch vụ bị chấm dứt, các nội dung và cách thức cụ thể sẽ được thông báo trước trên trang web.

 

Điều 13  [Quyền sử dụng phần mềm]

1. Người dùng có thể tải xuống và cài đặt phần mềm trên thiết bị đầu cuối của mình để sử dụng các dịch vụ do công ty cung cấp.

 

2. Phần mềm được tải xuống thiết bị đầu cuối của người dùng chỉ có thể được sử dụng tại Hàn Quốc và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng các dịch vụ do công ty cung cấp.

 

3. Người dùng không được điều chỉnh hoặc sửa đổi phần mềm do công ty phân phối bằng các phương pháp vật lý hoặc điện tử, hoặc truyền tải phần mềm theo phương thức điện tử thông qua mạng.

 

4. Khi người dùng chấm dứt hợp đồng sử dụng thì quyền sử dụng phần mềm cũng bị chấm dứt. Lúc này, người dùng phải hủy tất cả các phần mềm và bản sao được cài đặt trên thiết bị đầu cuối.
 

Điều 14  [Phân phát quảng cáo và giao dịch với các nhà quảng cáo]

1. Một số dịch vụ mà công ty cung cấp cho người dùng đến từ doanh thu từ quảng cáo. Người dùng có nhu cầu sử dụng dịch vụ được coi là đồng ý với quảng cáo hiển thị khi sử dụng dịch vụ.

 

2. Trang web của nhà quảng cáo, có thể được sử dụng bằng cách nhấp vào quảng cáo hiển thị trong dịch vụ, độc lập với dịch vụ của công ty. Khi người dùng tham gia vào các hoạt động khuyến mại thông qua trang web của nhà quảng cáo, họ phải xem lại các chính sách được cung cấp bởi trang web của nhà quảng cáo. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sử dụng các dịch vụ do các nhà khai thác khác cung cấp ngoài các dịch vụ do công ty cung cấp.
 

Điều 15  [Rút đăng ký và hoàn lại tiền]

1. Dịch vụ do công ty cung cấp được chia thành nội dung có thể thu hồi (hủy giao dịch mua) và nội dung có thể rút lại, và người dùng mua nội dung có thể rút lại có thể rút đăng ký trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua. có thể.
 
2. Một số nội dung có đặc điểm tương tự, chẳng hạn như nội dung do người dùng cung cấp miễn phí từ bên thứ ba, nội dung do công ty cung cấp miễn phí hoặc nội dung đã được sử dụng hoặc được coi là đã được sử dụng tại thời điểm yêu cầu đối với việc rút đăng ký, phải tuân theo sự bảo vệ của người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v. Việc rút đăng ký có thể bị hạn chế theo Điều 17 Đoạn 2 các Điểm 2 đến 3 của Đạo luật liên quan và Điều 27 Đoạn 1 của Nội dung Đạo luật Xúc tiến Công nghiệp. Trong trường hợp này, công ty sẽ thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật liên quan, chẳng hạn như thông báo cho người dùng trước khi mua hoặc sử dụng nội dung.
 
3. Nếu nội dung mà người dùng đã mua khó hoặc không thể đạt được mục đích sử dụng ban đầu do lỗi nghiêm trọng hoặc khiếm khuyết về chức năng, ngay cả khi nội dung bị hạn chế rút đăng ký, bạn có thể yêu cầu rút đăng ký đối với công ty trung tâm khách hàng.
 
4. Khi yêu cầu công ty thu hồi đăng ký theo đoạn trên, người dùng phải cung cấp dữ liệu khách quan để chứng minh lỗi chức năng hoặc khiếm khuyết của nội dung.
 
5. Nếu dịch vụ bị tạm dừng do hoàn cảnh của công ty, lượng nội dung chưa qua thời hạn hiệu lực (365 ngày) là số tiền chưa bao gồm phí sử dụng [phí sử dụng 1 ngày (= phí mua / 365 ngày) × thực tế ngày sử dụng] từ phí mua Nội dung có ngày hết hạn riêng biệt sẽ được trả lại dưới dạng số tiền cho khoảng thời gian sử dụng chưa sử dụng còn lại.
 
6. Nếu công ty nhận được tất cả các thông tin cần thiết cho việc rút tiền hoặc hoàn tiền từ người dùng, nó sẽ được hoàn lại giống như hình thức thanh toán trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận. Tuy nhiên, trong trường hợp phương thức thanh toán yêu cầu xác nhận đã nhận, việc hoàn tiền phải được thực hiện trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận đã nhận.
 
7. Nếu bạn mua bằng nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc thị trường mở (Android Market, Apple App Store, v.v.).

 

Điều 16  [Gwaogeum]

1. Trong trường hợp thanh toán quá mức, công ty sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền tương tự như việc thanh toán phí sử dụng. Tuy nhiên, nếu không thể hoàn lại tiền theo cách tương tự, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn.

 

2. Trong trường hợp thanh toán thừa do nguyên nhân có liên quan đến công ty, công ty sẽ hoàn trả toàn bộ bất kể chi phí hoặc lệ phí theo hợp đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp thanh toán quá mức do nguyên nhân liên quan đến người dùng, chi phí yêu cầu công ty hoàn trả khoản thanh toán thừa sẽ do người dùng chịu trong một phạm vi hợp lý.

 

3. Công ty có trách nhiệm chứng minh rằng phí sử dụng đã được tính hợp lệ nếu người dùng từ chối hoàn lại số tiền mà người dùng đã yêu cầu.

 

4. Công ty xử lý thủ tục hoàn lại tiền đối với các khoản phí quá mức theo nguyên tắc bảo vệ người dùng nội dung.
 

Điều 17  [Bồi thường thiệt hại]

1. Trong số các dịch vụ do công ty cung cấp, các dịch vụ miễn phí không được bồi thường. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp thiệt hại cho người sử dụng do cố ý hoặc sơ suất của công ty.

 

2. Nếu người dùng gây thiệt hại cho công ty bằng cách vi phạm nghĩa vụ của các điều khoản và điều kiện này, hoặc nếu người dùng gây thiệt hại cho công ty trong khi sử dụng dịch vụ thì người dùng phải bồi thường thiệt hại cho công ty.
 

Điều 18  [Tuyên bố từ chối trách nhiệm]

1. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu không thể cung cấp dịch vụ do thời chiến, sự cố, thiên tai, tình trạng khẩn cấp quốc gia, sự cố của nhà khai thác di động hoặc các lý do bất khả kháng tương tự.

 

2. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ trở ngại nào đối với việc sử dụng dịch vụ do những nguyên nhân do người sử dụng gây ra.

 

3. Công ty không chịu trách nhiệm về những hư hỏng do các nguyên nhân không thể tránh khỏi, chẳng hạn như bảo trì, thay thế, kiểm tra thường xuyên, xây dựng các cơ sở dịch vụ đã thông báo trước.

 

4. Các dịch vụ do công ty cung cấp dựa trên việc sử dụng tại Hàn Quốc. Nếu bạn sử dụng dịch vụ bằng cách chuyển vùng ra nước ngoài

có thể không sử dụng tất cả hoặc một số tính năng của dịch vụ. Trong trường hợp này, công ty không chịu trách nhiệm về nó.

 

5. Công ty không chịu trách nhiệm về lỗi sử dụng dịch vụ hoặc mất dữ liệu nội dung do thay đổi thiết bị, thay đổi đầu số, chuyển vùng nước ngoài, v.v.
 

Điều 19  [Quyền tài phán và Luật điều chỉnh]

1. Nếu tranh chấp phát sinh do vấn đề trong Điều khoản dịch vụ này, tranh chấp sẽ được giải quyết một cách thân thiện theo thỏa thuận giữa các bên.

 

2. Luật pháp Hàn Quốc áp dụng cho các vụ kiện giữa công ty và người dùng.
 


 

Năm 2020. 04. 30
 
Phụ lục (2020. 04. 40)

Điều 1
Về nguyên tắc, công ty không chịu trách nhiệm về những vấn đề không được quy định trong điều khoản sử dụng.
 
Các Điều khoản Sử dụng này được ban hành vào ngày 6 tháng 12 năm 2012 và được cập nhật vào ngày 30 tháng 4 năm 2020
    Áp dụng.

 

 

bottom of page