top of page

[Syarat Perkhidmatan]

Perkara 1  [tujuan]
Tujuan terma dan syarat ini adalah untuk menetapkan perkara asas dan lain-lain mengenai penggunaan perkhidmatan antara pengguna dan syarikat yang ingin menggunakan perkhidmatan mudah alih (selepas ini 'perkhidmatan') yang disediakan oleh Prion Co., Ltd. (selepas ini dirujuk sebagai 'syarikat').

 

Perkara 2  [Definisi istilah]

1. Perkhidmatan mudah alih (selepas ini dirujuk sebagai 'Perkhidmatan')
Antara perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat, ia merujuk kepada permainan atau perkhidmatan khusus (termasuk perisian) yang disediakan untuk terminal komunikasi mudah alih wayarles, dan perkhidmatan yang disediakan disediakan sebagai perkhidmatan keahlian.

 

2. Terminal untuk komunikasi mudah alih tanpa wayar (selepas ini dirujuk sebagai 'terminal')
Ia merujuk kepada peralatan seperti telefon bimbit, telefon pintar dengan OS mudah alih yang dipasang, PDA, konsol permainan mudah alih dan lain-lain yang boleh digunakan dengan memuat turun perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat.

 

3. Pengguna
Ahli ialah pengguna yang memuat turun dan menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat pada terminal.

 

4. Ahli
Merujuk kepada individu yang telah menandatangani kontrak untuk digunakan dan mendaftarkan ID pengguna dan kata laluan untuk menerima perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat.


5. ID Pengguna (“Akaun”)
Ia merujuk kepada gabungan huruf dan nombor Bahasa Inggeris yang dipilih oleh pengguna dan diluluskan oleh syarikat untuk pengenalan pengguna dan penggunaan perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat.

 

6. Kata Laluan (selepas ini 'Kata Laluan')
Ia merujuk kepada gabungan huruf dan nombor yang dipilih oleh pengguna untuk menjelaskan pengenalan pengguna dan untuk melindungi hak dan kepentingan pengguna yang berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan.

 

7. Takrif istilah yang digunakan dalam terma dan syarat ini hendaklah dikawal oleh undang-undang yang berkaitan dan amalan komersial am yang lain, kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Perkara ini.
 

Perkara 3  [Penerbitan dan Perubahan Terma dan Syarat]

1. Terma dan syarat ini disiarkan dalam talian dalam perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat.

 

2. Terma dan syarat ini boleh dipinda dalam skop yang tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang berkaitan sekiranya ada sebab yang munasabah. Terma dan syarat yang diubah akan dimaklumkan melalui pop timbul atau notis dalam perkhidmatan 7 hari sebelum permohonan terma. Walau bagaimanapun, jika terma dan syarat dipinda dengan kandungan yang tidak menguntungkan pengguna, notis akan dimaklumkan menggunakan pop timbul atau notis dalam perkhidmatan 30 hari sebelum tarikh berkuat kuasa.


3. Pengguna mempunyai hak untuk tidak bersetuju dengan terma dan syarat yang diubah, dan jika mereka tidak bersetuju dengan terma yang diubah, mereka mungkin tidak bersetuju dengan terma yang diubah dengan menghentikan penggunaan perkhidmatan atau memadam perisian yang dipasang pada peranti.

 

4. Jika pengguna menggunakan perkhidmatan syarikat walaupun selepas tarikh kuat kuasa perubahan terma dan syarat, ia dianggap pengguna telah bersetuju dengan terma dan syarat yang diubah.
 

Perkara 4  [Kesimpulan dan pemakaian kontrak penggunaan]

1. Perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat adalah perkhidmatan keahlian, dan kontrak untuk kegunaan dimuktamadkan dengan cara berikut.
1-1. Perkhidmatan keahlian
Untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat, ia diakhiri dengan memuat turun dan memasang perisian atau perisian permainan pada terminal dan mendaftarkan akaun.

 

2. Pada prinsipnya, sekiranya terdapat permohonan untuk digunakan oleh pengguna yang ingin menggunakan perkhidmatan keahlian tersebut, syarikat meluluskannya melainkan ada sebab khusus. Walau bagaimanapun, syarikat mungkin tidak meluluskan permohonan penggunaan yang termasuk di bawah setiap subperenggan berikut atau boleh menamatkan kontrak penggunaan selepas itu.
2-1 Dalam kes di mana pengguna yang memohon perkhidmatan sebelum ini telah kehilangan kelayakan keahliannya menurut terma dan syarat ini, kecuali dalam kes mendapatkan kelulusan untuk pendaftaran semula daripada syarikat
2-2 Sekiranya menggunakan nama orang lain
2-3 Apabila maklumat palsu dimasukkan atau syarikat tidak memberikan maklumat
2-4 Apabila kanak-kanak di bawah umur 14 tahun tidak mendapat kebenaran wakil sah (ibu bapa, dsb.)
2-5 Sekiranya kelulusan tidak dapat dilakukan atas sebab-sebab yang berkaitan dengan pengguna atau jika permohonan dibuat melanggar peraturan lain

 

3. Syarikat boleh menahan kelulusan jika tiada ruang untuk kemudahan berkaitan perkhidmatan atau jika terdapat masalah teknikal atau perniagaan.

 

4. Syarikat boleh menyediakan perkhidmatan yang berbeza kepada pengguna dengan membahagikan waktu penggunaan, kekerapan penggunaan, menu perkhidmatan, dsb. mengikut kelas mengikut dasar yang ditetapkan dalam perkhidmatan yang disediakan. Dalam kes ini, syarikat akan memberitahu anda secara berasingan menggunakan tapak web.
 

Perkara 5  [Obligasi Syarikat]

1. Jika syarikat menganggap bahawa pendapat atau aduan yang dibangkitkan oleh pengguna adalah wajar, ia akan dikendalikan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh syarikat. Untuk pendapat atau aduan yang dibangkitkan oleh pengguna, proses pemprosesan dan keputusan dihantar melalui e-mel.

 

2. Syarikat berusaha untuk melindungi maklumat peribadi pengguna mengikut undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Perlindungan maklumat peribadi pengguna dikawal oleh undang-undang yang berkaitan dan dasar pengendalian maklumat peribadi syarikat, dan dasar pengendalian maklumat peribadi didedahkan dan dipatuhi untuk melindungi maklumat peribadi. Walau bagaimanapun, dasar privasi syarikat tidak terpakai pada tapak yang dipautkan ke halaman utama.

 

3. Syarikat secara berasingan menyiarkan peranti yang tersedia dan spesifikasi teknikal minimum yang diperlukan untuk digunakan di tapak web supaya pengguna boleh menggunakan perkhidmatan dengan lancar.
Walau bagaimanapun, spesifikasi teknikal berubah secara berkala, dan bergantung pada persekitaran penggunaan perkhidmatan pengguna, ia mungkin tidak dapat digunakan atau masalah mungkin berlaku.

 

Perkara 6  [Kewajipan Pengguna]

1. Pengguna bertanggungjawab ke atas pengurusan terminal, dan pihak ketiga tidak boleh menggunakannya.

 

2. Pengguna tidak boleh terlibat dalam mana-mana tindakan berikut.
2-1. Pendaftaran maklumat palsu semasa memohon penggunaan perkhidmatan atau menukar
2-2. Mencuri maklumat orang lain
2-3. Perubahan maklumat yang disiarkan oleh syarikat
2-4. Pengumpulan maklumat peribadi dan akaun pengguna lain tanpa kebenaran
2-5. Tindakan menggunakan perkhidmatan untuk menghantar maklumat komersial untuk tujuan komersial tanpa kebenaran syarikat terlebih dahulu
2-6. Meniru, membuka, meniru atau mengubah suai perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat melalui kejuruteraan terbalik, penyahkompilasi, pembongkaran dan sebarang aktiviti pemprosesan lain
2-7. Menggunakan perkhidmatan dengan cara yang berbeza daripada penggunaan biasa, seperti menggunakan program akses automatik, dsb.
2-8. Tindakan memberikan akses kepada pihak ketiga selain daripada pengguna itu sendiri
2-9. Perbuatan yang melanggar hak harta intelek syarikat dan pihak ketiga
2-10. Perbuatan yang merosakkan reputasi syarikat atau pihak ketiga atau mengganggu perniagaan
2-11. Tindakan mendedahkan atau menyiarkan mesej lucah atau ganas, imej, suara dan maklumat lain yang bertentangan dengan moral dan adat dalam perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat
2-12. Perbuatan menggunakan perkhidmatan syarikat untuk keuntungan tanpa persetujuan syarikat
2-13. Membeli dan menjual item dalam permainan atau akaun dengan bayaran
2-14. Pelanggaran undang-undang lain yang berkaitan atau kelakuan tidak adil

 

3. Pengguna mesti segera memberitahu syarikat tentang sebarang masalah seperti pepijat atau ralat sistem yang ditemui semasa menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat, dan tidak boleh menyebarkan atau menyalahgunakannya kepada pengguna lain.

 

4. Pengguna mesti mematuhi notis dan notis syarikat berhubung dengan perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat, seperti undang-undang dan peraturan yang berkaitan, peruntukan terma dan syarat ini, dan tidak boleh terlibat dalam sebarang tindakan lain yang mengganggu perniagaan syarikat.
 

Perkara 7  [Maklumat peribadi pengguna]

1. Syarikat mengumpul maklumat terminal untuk mengenal pasti pengguna apabila menggunakan perkhidmatan tersebut.

 

2. Maklumat status pengguna, nama panggilan, foto, dsb. ialah maklumat yang didaftarkan oleh pengguna untuk menggambarkan diri mereka semasa berkomunikasi dengan pengguna lain, dan mungkin didedahkan kepada pengguna lain yang menggunakan perkhidmatan syarikat dan perkhidmatan lain syarikat.

 

3. Akaun yang didaftarkan oleh pengguna dengan syarikat untuk menggunakan perkhidmatan keahlian tidak boleh diubah.

 

4. Syarikat boleh meminta pengguna menukar kata laluan untuk melindungi maklumat pengguna dengan selamat atas sebab keselamatan yang mendesak. Dalam kes ini, pengguna mesti menukar kata laluan akaun yang dipegang oleh pengguna apabila akses pertama selepas tarikh yang diminta oleh syarikat.

 

5. Pengguna bertanggungjawab untuk menguruskan akaun dan kata laluan mereka. Pengguna bertanggungjawab atas kerosakan penggunaan perkhidmatan atau penggunaan haram oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh pengurusan cuai. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atasnya, melainkan terdapat sebab yang boleh dikaitkan dengan syarikat.

 

6. Sekiranya berlaku penipuan penggunaan akaun atau sebarang pelanggaran keselamatan lain, pengguna mesti segera memberitahu syarikat tentang fakta tersebut.

 

7. Perkara lain yang berkaitan dengan pengendalian maklumat peribadi mengikut polisi pengendalian maklumat peribadi syarikat dan undang-undang berkaitan.
 

Perkara 8  [membatalkan kontrak]

1. Pengguna boleh membatalkan kontrak penggunaan pada bila-bila masa, dan apabila dia ingin membatalkan kontrak, dia boleh memadam perisian syarikat yang dipasang pada terminal pengguna atau menggunakan kaedah berasingan yang disediakan untuk setiap perisian.

 

2. Jika pengguna memadam atau memulakan perisian yang dipasang pada terminal untuk menamatkan kontrak penggunaan, semua data yang disimpan semasa pengguna menggunakan perkhidmatan syarikat akan dipadamkan dan tidak dipulihkan.
 

Perkara 9  [Yuran penggunaan dan maklumat penggunaan]

1. Perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat disediakan dengan cara berikut.
1-1. Muat turun berbayar menggunakan internet wayarles pembawa mudah alih (Nate, MagicN, dsb.)
1-2. Muat turun berbayar dan percuma menggunakan pasaran terbuka (Android Market, Apple App Store, dsb.)
1-3. Kandungan berbayar juga disediakan dalam perkhidmatan
1-4. Perkhidmatan berbayar dan percuma disediakan dengan cara lain

 

2. Apabila pengguna membeli atau menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat melalui rangkaian Internet wayarles pembawa mudah alih, bayaran panggilan data yang telah ditetapkan yang ditentukan oleh pembawa mudah alih akan dikenakan.

 

3. Caj untuk perkhidmatan berbayar yang disediakan menggunakan rangkaian Internet wayarles pembawa mudah alih dicaj kepada pengguna sebagai yuran penggunaan maklumat bersama dengan caj telefon mudah alih mengikut kaedah dan dasar yang ditetapkan oleh pembawa mudah alih, dan pengguna membayar yuran kepada pembawa mudah alih mesti lakukan.

 

4. Jika kaedah perkhidmatan tidak melalui rangkaian Internet wayarles pengendali mudah alih, yuran perkhidmatan mesti dibayar mengikut kaedah yang ditetapkan oleh pembekal perkhidmatan.

 

5. Syarikat boleh menetapkan had pada jumlah pembelian jika perlu, dan jika pengguna masih di bawah umur, ia mungkin meminta persetujuan wakil sah mengikut dasar pengendali mudah alih.

 

6.  Perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat dengan bayaran hanya boleh digunakan pada terminal yang dimuat turun dan digunakan oleh pengguna. Sekiranya berlaku pertukaran peranti atau pertukaran nombor, perkhidmatan tidak boleh digunakan.

 

7. Pemilikan dan hak lain ke atas perkhidmatan dan kandungan berbayar yang disediakan oleh syarikat adalah kepunyaan syarikat, dan pengguna mempunyai hak untuk menggunakannya dalam skop yang ditetapkan oleh syarikat. Pengguna tidak boleh menuntut pemilikan atau hak lain ke atas perkhidmatan dan kandungan berbayar.

 

8. Kandungan berbayar yang dibeli oleh pengguna tambahan mempunyai tarikh tamat tempoh (selepas ini dirujuk sebagai 'tempoh tamat tempoh') secara lalai. Tempoh sah adalah satu tahun (365 hari) dari tarikh pengguna membeli atau menerima kandungan berbayar. Walau bagaimanapun, kandungan berbayar dengan tarikh tamat tempoh yang berasingan mengikut tarikh tamat tempoh yang dinyatakan pada masa pembelian.

 

9. Penggunaan kandungan berbayar menjamin hak untuk digunakan di premis bahawa pengguna mengekalkan perkhidmatan seperti biasa.Selain itu, syarikat tidak bertanggungjawab untuk mengembalikan harga pembelian kepada pengguna.

 

10. Syarikat tidak menjamin tempoh sah kandungan yang diberikan kepada pengguna secara percuma.

 

11. Sekiranya kandungan berbayar sedia ada dipadamkan kerana ia dianggap perlu untuk perancangan atau operasi semasa tempoh sah kandungan berbayar, syarikat memberitahu pengguna melalui notis di tapak web 7 hari lebih awal, dan hanya pengguna yang telah membeli kandungan dengan baki tempoh sah akan menerima setara yang baharu. Kandungan diberi pampasan, dan tempoh penggunaan mengikuti baki tempoh sah kandungan sedia ada.

 

12. Jika anda memadam perisian yang dipasang pada terminal, data permainan yang digunakan sehingga sebelum perisian dipadamkan akan dipadamkan. Dalam kes ini, data permainan yang dipadamkan tidak boleh dipulihkan.

 

13. Melainkan jika ditetapkan sebaliknya oleh undang-undang yang berkaitan, pada dasarnya, syarikat menyediakan versi yang boleh dimuat turun daripada pasaran terbuka (Android Market, Apple App Store, dll.) sebagaimana adanya.

 
Perkara 10
  [Sekatan Penggunaan Perkhidmatan]

1. Perundingan dan pertanyaan berkaitan penggunaan perkhidmatan dikendalikan dengan menerimanya melalui laman web dan pusat pelanggan.

 

2. Jika pengguna melanggar syarat penggunaan apabila menggunakan perkhidmatan atau mengganggu operasi biasa perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat, syarikat boleh menyekat penggunaan perkhidmatan secara berperingkat dengan amaran, sekatan sementara penggunaan dan sekatan kekal pada penggunaan.

 

3. Jika pengguna melakukan mana-mana tindakan berikut, ia dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap terma dan syarat, dan kontrak boleh ditamatkan mengikut prosedur yang ditetapkan selepas notis awal.
3-1. Sekiranya menyalahgunakan pepijat yang melanggar Perkara 7, Perenggan 3 Terma dan Syarat
3-2 Sekiranya berlaku pelanggaran subperenggan ㉥ ㉦ Perkara 7, Perenggan 2 Terma dan Syarat

 

4. Dalam kes menyekat penggunaan perkhidmatan kepada pengguna, syarikat memberitahu pengguna sebelum atau selepas itu penjelasan dan prosedur remedi yang berasingan disediakan.

 

5. Jika anda ditangkap menggunakan perkhidmatan tersebut dengan mengakses perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat dengan cara yang tidak biasa, atau menggunakan terminal atau akaun orang lain tanpa kebenaran, anda mungkin dikenakan sekatan undang-undang.

 

6. Dalam kes pembayaran caj perkhidmatan dengan menggunakan atau mencuri kad kredit orang lain, nombor telefon (berwayar/wayarles), akaun bank, dsb. tanpa kebenaran, syarikat boleh mengenakan sekatan ke atas penggunaan akaun pengguna.

 

7. Kerosakan kepada penggunaan perkhidmatan akibat kebocoran akaun dan kata laluan atau kehilangan terminal akibat kecuaian pengguna, atau menyalahi undang-undang oleh pihak ketiga

Sekiranya berlaku pelanggaran kewajipan melalui penggunaan, dsb., penggunaan akaun mungkin dihadkan.

 

8. Dalam kes kanak-kanak di bawah umur, jika terdapat permintaan daripada wakil yang sah, syarikat boleh mengenakan sekatan ke atas penggunaan perkhidmatan tersebut.

 

9. Jika kontrak pengguna ditamatkan kerana pelanggaran terma dan syarat ini oleh pengguna, pengguna mesti memadam perisian yang dimuat turun ke terminal dan harga pembelian perisian yang dibayar sebelum ini, yuran panggilan data, yuran penggunaan kandungan berbayar, dsb. dikembalikan.

 

10. Penggunaan perkhidmatan mungkin dihadkan jika sesuatu perbuatan melanggar undang-undang lain yang berkaitan.
 

Perkara 11  [Tambahan kandungan perkhidmatan dan waktu penggunaan]

1. Pada dasarnya, perkhidmatan adalah 24 jam sehari, 365 hari setahun, melainkan terdapat halangan khas dalam perniagaan atau teknologi syarikat. Walau bagaimanapun, ini tidak berlaku apabila sekatan penggunaan diperlukan mengikut undang-undang berkaitan seperti Akta Perlindungan Belia.

 

2. Syarikat boleh menukar semua atau sebahagian perkhidmatan dari semasa ke semasa melalui kemas kini dalam talian jika perlu untuk mengubah suai kandungan perkhidmatan, seperti menambah perkhidmatan baharu atau menampal pelbagai pepijat.

 

3. Syarikat memberitahu pengguna terlebih dahulu tentang perkara yang berkaitan dengan sistem dan pelbagai pemeriksaan, perubahan kepada terma dan syarat, dan perkara yang berkaitan dengan kemas kini. Walau bagaimanapun, untuk perkara yang perlu diperbetulkan dengan segera, notis awal mungkin tidak dapat dielakkan, dan dalam kes ini, ia akan dimaklumkan kemudian.

 

4. Syarikat boleh menggantung sementara perkhidmatan bagi tujuan penyelenggaraan, pemeriksaan, penggantian dan pecahan peralatan maklumat dan komunikasi seperti komputer, gangguan komunikasi, pemeriksaan biasa atau keperluan operasi. Notis terlebih dahulu.

 

5. Syarikat boleh menangguhkan sementara perkhidmatan tanpa notis terlebih dahulu atau menetapkan masa yang ada secara berasingan dengan menetapkan skop penggunaan sekiranya berlaku pemeriksaan, pembesaran atau penggantian sistem segera atas sebab yang tidak dapat dielakkan seperti kegagalan sistem. Walau bagaimanapun, jika syarikat ingin menghentikan perkhidmatan yang disediakan atas sebab yang difikirkan sesuai, seperti penggantian dengan perkhidmatan baharu, semua perkhidmatan mungkin dihentikan sepenuhnya selepas notis awal.

 

6. Sekiranya berlaku gangguan perkhidmatan kerana sebab di luar kawalan syarikat (cth, kesesakan penggunaan perkhidmatan atau kegagalan kemudahan perkhidmatan, kegagalan cakera atau sistem terputus tanpa niat atau kecuaian pentadbir sistem, dsb.) dan lain-lain (pengendali perniagaan komunikasi utama, dsb.) ) ) tidak boleh dimaklumkan terlebih dahulu sekiranya berlaku gangguan sistem akibat disengajakan atau kecuaian. Dalam kes ini, syarikat boleh memberitahu pengguna tentang sebab dan tempoh yang berkaitan selepas itu.

 
Perkara 12
  [Penamatan Perkhidmatan]
Syarikat boleh menamatkan perkhidmatan apabila sukar untuk menyediakan perkhidmatan biasa disebabkan oleh kemerosotan keuntungan atau keadaan lain syarikat, dan apabila perkhidmatan ditamatkan, kandungan dan kaedah khusus dimaklumkan terlebih dahulu di laman web.

 

Perkara 13  [Hak untuk menggunakan perisian]

1. Pengguna boleh memuat turun dan memasang perisian pada terminal mereka untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat.

 

2. Perisian yang dimuat turun ke terminal pengguna hanya boleh digunakan di Korea dan tidak boleh digunakan untuk sebarang tujuan selain daripada tujuan menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat.

 

3. Pengguna tidak boleh mengubah suai atau mengubah suai perisian yang diedarkan oleh syarikat melalui kaedah fizikal atau elektronik, atau menghantar perisian secara elektronik melalui rangkaian.

 

4. Apabila pengguna menamatkan kontrak penggunaan, hak untuk menggunakan perisian ditamatkan. Pada masa ini, pengguna mesti memusnahkan semua perisian dan salinan yang dipasang pada terminal.
 

Perkara 14  [Penyiaran iklan dan berurusan dengan pengiklan]

1. Beberapa perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat kepada pengguna datang daripada pendapatan daripada iklan. Pengguna yang ingin menggunakan perkhidmatan tersebut dianggap bersetuju dengan iklan yang dipaparkan semasa menggunakan perkhidmatan tersebut.

 

2. Laman web pengiklan, yang boleh digunakan dengan mengklik pada iklan yang dipaparkan dalam perkhidmatan, adalah bebas daripada perkhidmatan syarikat. Apabila pengguna mengambil bahagian dalam aktiviti promosi melalui tapak web pengiklan, mereka mesti menyemak dasar yang disediakan oleh tapak web pengiklan. Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh pengendali lain selain daripada perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat.
 

Perkara 15  [Pengeluaran langganan dan bayaran balik]

1. Perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat terbahagi kepada kandungan yang boleh ditarik balik (pembatalan pembelian) dan kandungan yang boleh ditarik balik, dan pengguna yang membeli kandungan yang boleh ditarik balik boleh menarik balik langganan mereka dalam tempoh 7 hari dari tarikh pembelian.boleh .
 
2. Sesetengah kandungan dengan ciri yang serupa, seperti kandungan yang disediakan oleh pengguna secara percuma daripada pihak ketiga, kandungan yang disediakan secara percuma oleh syarikat, atau kandungan yang telah digunakan atau dianggap telah digunakan pada masa permintaan. untuk pengeluaran langganan, adalah tertakluk kepada perlindungan pengguna dalam e-dagang, dsb. Pengeluaran langganan boleh dihadkan mengikut Perkara 17 Perenggan 2 No. 2 hingga 3 Akta yang berkaitan dan Perkara 27 Perenggan 1 Akta Promosi Industri Kandungan. Dalam kes ini, syarikat akan mengambil langkah mengikut undang-undang yang berkaitan, seperti memberi notis kepada pengguna sebelum membeli atau menggunakan kandungan.
 
3. Jika kandungan yang dibeli oleh pengguna adalah amat sukar atau mustahil untuk mencapai tujuan asal penggunaan disebabkan oleh ralat serius atau kecacatan dalam fungsi, walaupun kandungan dihadkan untuk menarik balik langganan, anda boleh meminta pengeluaran langganan kepada syarikat itu. pusat pelanggan.
 
4. Apabila meminta syarikat menarik balik langganan menurut perenggan sebelumnya, pengguna mesti menyediakan data objektif untuk membuktikan ralat fungsi atau kecacatan kandungan yang sepadan.
 
5. Jika perkhidmatan digantung disebabkan keadaan syarikat, jumlah kandungan yang tidak melepasi tempoh sah (365 hari) adalah jumlah tidak termasuk yuran penggunaan [yuran penggunaan 1 hari (=yuran pembelian/365 hari) × sebenar hari penggunaan] daripada yuran pembelian Kandungan dengan tarikh luput yang berasingan akan dikembalikan sebagai jumlah untuk baki tempoh penggunaan yang tidak digunakan.
 
6. Jika syarikat menerima semua maklumat yang diperlukan untuk pengeluaran atau bayaran balik daripada pengguna, ia akan dikembalikan dengan cara yang sama seperti pembayaran dalam tempoh 3 hari perniagaan dari tarikh penerimaan. Walau bagaimanapun, dalam kes kaedah pembayaran yang memerlukan pengesahan penerimaan, bayaran balik mesti dibuat dalam tempoh 10 hari perniagaan dari tarikh pengesahan penerimaan.
 
7. Jika anda membeli menggunakan pembawa mudah alih atau pasaran terbuka (Android Market, Apple App Store, dsb.), anda boleh menarik balik langganan anda dan menerima bayaran balik mengikut terma dan syarat pembawa mudah alih atau pasaran terbuka (Android Market, Apple App Store, dsb.) .

 

Perkara 16  [Gwaogeum]

1. Sekiranya berlaku lebihan bayaran, syarikat akan mengembalikan jumlah penuh dengan cara yang sama seperti pembayaran yuran penggunaan. Walau bagaimanapun, jika bayaran balik tidak dapat dilakukan dengan cara yang sama, kami akan memaklumkan anda terlebih dahulu.

 

2. Sekiranya berlaku lebihan bayaran disebabkan oleh sebab yang boleh dikaitkan dengan syarikat, syarikat akan membayar balik jumlah penuh tanpa mengira kos atau yuran kontrak. Walau bagaimanapun, sekiranya berlaku lebihan bayaran disebabkan oleh sebab yang dikaitkan dengan pengguna, kos yang diperlukan untuk syarikat membayar balik lebihan bayaran hendaklah ditanggung oleh pengguna dalam julat yang munasabah.

 

3. Syarikat bertanggungjawab untuk membuktikan bahawa yuran penggunaan telah dikenakan dengan sewajarnya jika pengguna enggan membayar balik lebihan bayaran yang dituntut oleh pengguna.

 

4. Syarikat mengendalikan prosedur bayaran balik untuk caj yang berlebihan mengikut garis panduan perlindungan pengguna kandungan.
 

Perkara 17  [Pampasan untuk kerosakan]

1. Antara perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat, perkhidmatan percuma dikecualikan daripada pampasan. Walau bagaimanapun, ini tidak berlaku dalam kes kerosakan kepada pengguna disebabkan oleh niat atau kecuaian besar syarikat.

 

2. Jika pengguna menyebabkan kerosakan kepada syarikat dengan melanggar kewajipan terma dan syarat ini, atau jika pengguna menyebabkan kerosakan kepada syarikat semasa menggunakan perkhidmatan tersebut, pengguna mesti membayar pampasan kepada syarikat untuk kerosakan tersebut.
 

Perkara 18  [Penafian]

1. Syarikat tidak akan bertanggungjawab jika perkhidmatan tidak dapat diberikan disebabkan oleh masa perang, insiden, bencana alam, kecemasan negara, kegagalan pengendali mudah alih, atau sebab force majeure yang serupa.

 

2. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap sebarang halangan terhadap penggunaan perkhidmatan atas sebab-sebab yang berkaitan dengan pengguna.

 

3. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan yang disebabkan oleh sebab yang tidak dapat dielakkan seperti penyelenggaraan, penggantian, pemeriksaan berkala, dan pembinaan kemudahan perkhidmatan yang diumumkan sebelum ini.

 

4. Perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat adalah berdasarkan penggunaan di Korea. Jika anda menggunakan perkhidmatan tersebut dengan merayau ke luar negara

mungkin tidak menggunakan semua atau beberapa ciri perkhidmatan. Dalam kes ini, syarikat tidak bertanggungjawab ke atasnya.

 

5. Syarikat tidak bertanggungjawab atas kegagalan penggunaan perkhidmatan atau kehilangan data kandungan akibat perubahan peranti, perubahan nombor, perayauan di luar negara, dsb.
 

Perkara 19  [Bidang kuasa dan Undang-undang yang Mentadbir]

1. Jika pertikaian timbul disebabkan masalah dalam Syarat Perkhidmatan ini, ia hendaklah diselesaikan secara baik mengikut perjanjian antara pihak.

 

2. Undang-undang Korea terpakai untuk tindakan undang-undang yang difailkan antara syarikat dan pengguna.
 


 

2020. 04. 30
 
Tambahan (2020. 04. 40)

Perkara 1
Pada dasarnya, syarikat tidak bertanggungjawab untuk perkara yang tidak dinyatakan dalam terma penggunaan.
 
Syarat Penggunaan ini telah digubal pada 6 Disember 2012 dan dikemas kini pada 30 April 2020
  dan  Berlaku.

 

 

bottom of page