top of page

Chỗ lõm của mọi người trực tuyến

Hướng dẫn cài đặt quyền truy cập ứng dụng

Prion Co., Ltd. 'Mọi người đều có mặt trên mạng' yêu cầu sự đồng ý cung cấp thông tin xác minh tài khoản để sử dụng trò chơi và đồng ý để truy cập ứng dụng bên dưới.

 

Tất cả thông tin đều được mã hóa và sử dụng không cho mục đích nào khác ngoài nhận dạng người dùng.

​​

Người dùng Android 6.0 trở lên cần có các quyền truy cập sau để sử dụng ứng dụng.

 

[GET_ACCOUNTS]  - Xác minh tài khoản Google để đăng ký xếp hạng Google
[ACCESS_WIFI_STATE]
  - Kiểm tra kết nối WiFi
[ACCESS_NETWORK_STATE]
  - Các quyền cần thiết để kết nối WiFi
[CHANGE_WIFI_STATE]
  - Thay đổi và kiểm tra kết nối WiFi

 

bottom of page